Z uczelni do biznesu


Prezydent RP, dnia 5 kwietnia 2011, podpisał ustawę z dn. 18 marca 2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to jedna z pięciu ustaw "Budujemy na Wiedzy - Reforma Nauki dla Rozwoju Polski" umożliwiających zmiany w środowisku nauki polskiej. Jednym z głównych celów nowelizacji ustawy jest podanie prawnych podstaw komercjalizacji rezultatów prac badawczych. Do najważniejszych zmian zaliczyć możemy umożliwienie założenia na uczelni jednej spółki celowej w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, a także tworzenie i obejmowanie przez nią udziałów w innych spółkach kapitałowych.

W ten oto sposób istniejące obecnie na uczelniach Centra Transferu Technologii lub nowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne, uzyskują dostają umocowania prawne dla szczególnego rodzaju przedsiębiorczości akademickiej: mianowicie transferu wiedzy i technologii z uczelni do biznesu.

Celem reformy nauki i szkolnictwa wyższego jest zwiększenie ukierunkowania nauki na efekty rynkowe, co prowadzić powinno do gospodarki opartej na wiedzy, która systematycznie zmienia nasze życie społeczne i gospodarcze. Źródeł przyszłych sukcesów gospodarczych należy szukać nie tylko w rozwijaniu nowych, przełomowych technologii, ale także w przełamywaniu społecznych, kulturowych i mentalnych barier, pozwalających na optymalne wykorzystanie owych technologii, a także na powstanie nowych idei, innowacji i systemów organizacyjnych.

Oprócz prawnych regulacji umożliwiających uporządkowany transfer technologii z nauki do gospodarki, Centra Transferu Technologii mają możliwość także działań promocyjno-edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości naukowców, co do wagi badań naukowych dla gospodarki, a także zwiększenie umiejętności nauczycieli akademickich w zakresie komercjalizacji rezultatów prac badawczych.

Wzrost takiej świadomości i umiejętności powinien się przełożyć nie tylko na własną działalność naukową, ale także, co jest równie ważne, na podniesienie świadomości kształconych studentów, co do roli nauki w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.

Seminaria, konferencje, spotkania, szkolenia oraz inne działania prowadzone w projektach realizowanych przez Centra Transferu Technologii, skierowane są do osób zainteresowanych komercjalizacją wyników swoich badań, szczególnie do naukowców i pracowników działów nauki, własności intelektualnej i innych zainteresowanych problematyką komercjalizacji.

Program "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" jest jednym z takich projektów, a niniejsza prezentacja wpisuje się w jego założenia.

autor: Sebastian Madej - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Z uczelni do biznesu - dokument PDF"Realizację strony współfinansowano ze środków MNiSW w ramach programu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"