Wrocławski Park Technologiczny S.A.- miejsce, gdzie myśl zmienia się w produkt o wartości światowej.


Wrocławski Park Technologiczny S.A. to przede wszystkim miejsce, które stwarza lepsze, niż gdzie indziej warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw kreatywnych i innowacyjnych, bazujących na zaawansowanych technologiach, wykorzystujących laboratoria. Do głównych celów działalności WPT należy kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wrocławia i regionu oraz stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, w szczególności przez:

 • tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji,
 • pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza małych i średnich firm,
 • transfer nowych technologii do istniejących i nowo tworzonych podmiotów gospodarczych,
 • komercjalizacja wyników badań naukowych,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie nauk biotechnologicznych i technicznych,
 • pozyskiwanie inwestorów zagranicznych,
 • podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Parku Technologicznego i jego otoczenia,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi.
 • wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (30 tys.m2 powierzchni biurowej, laboratoryjnej, produkcyjnej), działa 115 innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest to największa liczba przedsiębiorstw z zakresu wysokich technologii, skupiona w jednym miejscu w Polsce. Możliwość spotkania się w jednym miejscu podmiotów gospodarczych, które cechuje duża kreatywność, jest jednym z ważnych atutów WPT. To zagęszczenie tworzy nową jakość gospodarczą. Zainteresowanie przedsiębiorców ulokowaniem swojej firmy w WPT i korzystanie z infrastruktury Parku jest duże.

WPT S.A. działa na rzecz umożliwienia firmom wejścia na rynek wysokich technologii, tworzony przez duże laboratoria badawcze. WPT S.A. przystąpił do umowy konsorcjum polskich jednostek naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych uczestniczeniem w projektach prowadzonych w dużych ośrodkach badawczych w Europie jak np. projekt ITER, budowa lasera na swobodnych elektronach XFEL projekty realizowane przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN. Kilkuletnia współpraca z CERN, zaowocowała nową technologią nagrodzoną na Salonie Wynalazków w Genewie.

Jako przedstawiciel Polski, WPT S.A. odgrywa kluczową rolę w projekcie ITER, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania energii z fuzji jądrowej. Dla firm ulokowanych w WPT S.A. istnieje możliwość współpracy przy budowie reaktora termojądrowego ITER (International Thermonuclear Experimental Reaktor) w prowansalskim Cadarache. Na południu Francji w 2008 roku rozpoczęła się już budowa prototypowego reaktora termojądrowego. Urządzenie, którego uruchomienie przewidziane jest na rok 2018, przez 10 lat będzie służyło jako eksperymentalna elektrownia.

Aktualnie WPT S.A realizuje zlecenie na rzecz XFEL. Na mocy międzynarodowego porozumienia w niemieckim ośrodku DESY w Hamburgu w latach do 2015 roku w ramach projektu European XFEL ma być realizowana budowa lasera na swobodnych elektronach (X-ray Free-Elektron Laser). W roku 2007 zarówno Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej jak i Wrocławski Park Technologiczny przystąpiły do Konsorcjum XFEL Polska ukierunkowanego na realizację polskiego wkładu "in-kind" do projektu European XFEL.

Wrocławski Park Technologiczny S.A. pomaga przedsiębiorstwom pokonać bariery związane m.in. z wejściem na rynki międzynarodowe również poprzez swoje członkowstwo w IASP, czyli Międzynarodowym Stowarzyszeniu Parków Naukowych i Technologicznych. Obecność w tym Stowarzyszeniu pozwala WPT S.A. dotrzeć do większości firm ulokowanych w parkach technologicznych na świecie. Ponieważ specyfika tych firm jest podobna , WPT S.A. próbuje kojarzyć swoich klientów z firmami ulokowanymi w parkach.

WPT S.A. uczestniczy też w projekcie KNOW-MAN w ramach INTERREG, gdzie z kilkunastoma ośrodkami w Europie WPT S.A. wymienia się doświadczeniem w zakresie prowadzenia parków technologicznych i wspierania firm technologicznych. Podobny projekt WPT S.A. realizował wspólnie z jednym z najlepszych parków technologicznych na świecie, fińskim Innopolis. Są to kontakty międzynarodowe, które pozwalają wzmocnić pozycję WPT S.A. na rynku i wzbogacić ofertę dla klientów-partnerów WPT S.A., jednocześnie umożliwiając przedstawienie ofert WPT S.A. oraz poszczególnych firm na arenie międzynarodowej i w ten sposób umożliwić zamianę myśli, która twory się w WPTS.A. nie tylko w produkt o wartości rynkowej, ale również w produkt o wartości światowej.

Wrocławski Park Technologiczny S.A. jest również koordynatorem klastra NUTRIBIOMED. Jest to kolejny przykład pokazujący jak myśl zamienia się w produkt o wartości światowej. Wrocławski Park Technologiczny S.A. w oparciu o koncepcję prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjął się utworzenia w dniu 13.11.2007 roku Klastra żywnościowego i biotechnologiczno-biomedycznego o nazwie NUTRIBIOMED. Korzystając z Programu Operacyjnego, Działania 5.1. na rzecz klastra została wybudowana unikatowa w skali światowej linia technologiczna. Linia ta, wyposażona jest w najnowocześniejsze i najwyższej klasy urządzenia pozwalające na prowadzenie pilotażowej produkcji suplementów diety nowej generacji. Ideą Klastra jest stworzenie mocnej pozycji Polski w produktach obejmujących suplementy diety, nutraceutyki i preparaty biomedyczne oparte o rodzime, naturalne surowce rolnicze oraz o własne know-how. Tworzone w ramach klastra nowe spółki technologiczne typu spin-off o najwyższym stopniu innowacyjności są siłą napędową całego konsorcjum, stwarzając warunki do pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju konkurencyjności. Umowa konsorcyjna została podpisana pomiędzy 20 podmiotami, w tym 3 uczelniami wyższymi (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski). Pozostałe 17 podmiotów gospodarczych to szeroki wachlarz firm z 6 województw, począwszy od producentów surowca, poprzez przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, producentów opakowań i środków higieny, firmy wielobranżowe, aż po polskie firmy farmaceutyczne, dostawców sprzętu oraz aparatury pomiarowej. Obecnie w skład Klastra wchodzi 35 podmiotów: 6 uczelni wyższych, 3 instytucje otoczenia biznesu oraz 26 firm.

W chwili obecnej WPT S.A. realizuje projekt "Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ok. 60% środków zostało przeznaczone na budowę 3 budynków biurowo-laboratoryjnych, 40 % na zakup aparatury laboratoryjno-technologicznej, z której będą mogły skorzystać firmy funkcjonujące na terenie WPT. Przewiduje się, że z aparatury skorzysta ok. 200 firm, w dużej mierze nowo powstałe. Wspomniany projekt obejmuje również udzielenie pomocy publicznej dla firm będących najemcami WPT m.in. przez świadczenie usług badawczo-rozwojowych (usług B&R). Firmy mogą korzystać z aparatury nie ponosząc pełnych kosztów. W tej formie współpracuje z WPT S.A. już kilka firm, które dzięki transferowi środków z WPT S.A. uzyskują pomoc finansową, merytoryczną niezbędną w realizacji projektu badawczo-rozwojowego mającego na celu opracowanie nowego, innowacyjnego produktu, technologii bądź usługi. Ponadto projekt B&R daje możliwość zakupów nowego sprzętu technologicznego do użytkowania.

Jak widać WPT S.A. odpowiada na specyficzne potrzeby tych firm, które w dużej mierze są firmami nowymi, często wywodzącymi się ze środowiska akademickiego i które rzadko dysponują niezbędnym kapitałem. Dla tych przedsiębiorstw WPT S.A. tworzy laboratoria i prototypownie, w związku z tym firma nie musi dokonywać poważnych inwestycji kapitałowych w wytworzenie swojego miejsca pracy. Firma zlokalizowana w WPT S.A. , korzysta za niewielką odpłatnością z możliwości jakie daje Park. Duża koncentracja tego typu firm powoduje, że wykorzystanie zainwestowanych środków w laboratoria i prototypownie staje się coraz większe.

Na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego działa:

 1. Laboratorium Diagnostyczne Właściwości Fizycznych, Mechanicznych i Elektrycznych
 2. Laboratorium Fotooptyczne
 3. Laboratorium Niskich Temperatur, Wysokich Ciśnień i Próżni
 4. Laboratorium i Prototypownia Procesów Biotechnologicznych
 5. Pracownia Wytwarzania i Diagnostyki Płytek oraz Obwodów Elektronicznych
 6. Prototypownia Obróbki Mechanicznej

Ponadto w celu wspierania przedsiębiorczości akademickiej WPT S.A. nawiązał w 2006r. współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu udostępnił i wyposażył obszar 443m2 dla Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP). DAIP został stworzony dla studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni Wrocławia oraz  Polskiej Akademii Nauk (PAN), aby mogli swoje pomysły oprzeć na ekonomicznych podstawach w postaci założenia własnego przedsiębiorstwa. W chwili obecnej znajduje się 25 firm akademickich.

W bogatej ofercie można skorzystać z następujących świadczeń:

 • szkolenia i warsztaty
 • pomoc w uzyskaniu dotacji
 • pomoc w wejściu firmy na rynki zagraniczne
 • promocja firmy
 • transfer wsparcia
 • dostęp do laboratoriów
 • wyjazd na targi i wystawy krajowe i zagraniczne
 • dostęp do sal konferencyjnych
 • 10 umeblowanych pokoi
 • 18 stanowisk pracy w boksach
 • Internet, telefon, wspólny Sekretariat
 • usługi kurierskie
 • dojrzałe otoczenie biznesu-prestiż miejsca

Zarówno w WPT, jak i DAIP funkcjonują różne firmy. Park nie specjalizuje się w jednej określonej branży, bowiem innowacje trudno jest zaprojektować i zaplanować na kilka lat do przodu. Najciekawsze rozwiązania powstają na styku różnych branż i w WPT S.A. można zauważyć taką właśnie współpracę firm parkowych z różnych branż np. branża elektroniczna i biotechnologiczna.

Wrocławski Park Technologiczny S.A., oprócz działalności skupionej na firmach w regionie oraz współpracy z firmami będącymi jego lokatorami, prowadzi także własne działania badawcze. Spośród nich warto wymienić prowadzone przez ekspertów analizy na zlecenie: analizy jakościowe i ilościowe związków, mieszanin i roztworów chemicznych z wykorzystaniem metod chromatografii gazowej, badanie fizykochemii jonowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, analiza formulacji użytkowych, oznaczenie spektrum związków polifenolowych w produktach żywnościowych i kosmetycznych. Istnieje również możliwość zlecenia WPT S.A. opracowania nowych technologii i doskonalenie istniejących procesów chemicznych i biotechnologicznych. Oprócz tego Park organizuje seminaria z zakresu biotechnologii, farmacji, chemii i dziedzin pokrewnych dla najemców oraz firm zewnętrznych, a także oferuje szkolenia praktyczne w obsłudze chromatografów gazowych.

Na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. dla pracowników firm zlokalizowanych w Parku powstał punkt przedszkolny i Centrum Edukacyjne "Technoludek". Przedszkole i Centrum Edukacyjne wychowuje dzieci w duchu przedsiębiorczości, zaradności i ciekawości świata. Dzieci w wieku od 3-5 lat poprzez zabawę poznają tajniki nauk ścisłych m.in. geografii, chemii, fizyki, biologii. Przedszkole powstało w ramach projektu "Opieka Przedszkolna w Parku Technologicznym" i realizowane jest w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1..

Wrocławski Park Technologiczny S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Realizowany przez WPT S.A. projekt "Inkubator / Centrum Technologii" został wybrany do grona 26 najlepszych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w konkursie "Regiostars", zaś w 2008r. WPT S.A. otrzymał nagrodę "wydarzenie roku" magazynu FORBES. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który miał miejsce 17.05.2011 w Katowicach, WPT S.A. otrzymał wyróżnienie w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kategorii "Innowacyjny projekt", w związku z realizacją projektu 5.1. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod nazwą "Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań". Również firmy, które działają na terenie WPT. S.A, są laureatami konkursów między innymi konkursu "Mikroprzedsiębiorca Roku", organizowanego przez Fundację Kronenberga.

Z perspektywy 13 lat swojej działalności Wrocławski Park Technologiczny S.A. jest jedną z niewielu instytucji tego typu, której rozwój można mierzyć nie tylko przez pryzmat powierzchni czy liczby lokatorów, ale przede wszystkim przez liczbę innowacyjnych produktów, które powstają dzięki ulokowaniu firm właśnie we Wrocławski Parku Technologicznym S.A.

autor: Małgorzata Dynowska - Wrocławski Park Technologiczny SARealizację strony współfinansowano ze środków MNiSW w ramach programu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"