logo_up

O nas

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości powołany został w 2006 r. w celu udzielania pomocy w organizowaniu, prowadzeniu i promocji działalności gospodarczej młodym przedsiębiorcom, rekrutującym się spośród studentów, absolwentów, pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz innych wrocławskich wyższych szkół państwowych.

Działalność AIP UP regulują: postanowienia uchwały nr 7a/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie utworzenia AIP regulamin stanowiący załącznik nr 1 do ww. uchwały

Zasadniczym zadaniem AIP jest inkubacja przez okres dwóch lat nowo powstałych przedsiębiorstw. Oprócz tego AIP umożliwia :
1) uzyskanie niezbędnych informacji do podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania oraz możliwości wspierania finansowego z funduszy strukturalnych UE.
2) Bezpłatny udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach itp.
3) Organizację spotkań i działań promocyjnych, prezentujących ofertę badawczą, szkoleniową i konsultingową Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
4) Pomoc w uzyskaniu infrastruktury lokalowej we Wrocławskim Parku Technologicznym niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem działania AIP jest:
1) Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim m. Wrocławia.
2) Stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno – technicznych, ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw.
3) Aktywizacja społeczności akademickiej m. Wrocławia do podejmowania działalności gospodarczej.
4) Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw i ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania.
5) Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
6) Wspieranie tworzenia firm typu spin-off i start-up przy wykorzystaniu infrastruktury znajdującej się we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A.
7) Pozyskiwanie funduszy z zewnątrz wspierających działalność AIP.