Historia Instytutu

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska wywodzi się z Katedry Gleboznawstwa, utworzonej w 1946 roku na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Początkowo mieściła się ona przy ul. Norwida 25, w Gmachu Głównym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, wydzielonej w 1951 roku z Uniwersytetu i Politechniki. Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem w latach 1946-1960 był prof. Jan Tomaszewski - wybitny gleboznawca, który przybył do Wrocławia z Lublina. Pod Jego kierunkiem przeprowadzono szeroko zakrojone prace kartograficzno-gleboznawcze dokumentujące właściwości i rozmieszczenie gleb Dolnego Śląska. Do pierwszych współpracowników prof. Tomaszewskiego należeli Jan Rokicki, Stanisław Kowaliński i Antonina Kurnatowska.

W roku 1960 kierownictwo Katedry przejął jeden z pierwszych współpracowników prof. Tomaszewskiego - prof. Stanisław Kowaliński. Naukowa i organizacyjna działalność tego wybitnego gleboznawcy, twórcy polskiej szkoły mikromorfologii gleb, zaowocowała rozwojem nowoczesnych metod badawczych i ukierunkowaniem badań w Katedrze. W tym czasie w ośrodku wrocławskim rozwinięto badania w zakresie genezy i systematyki, mikromorfologii i mineralogii oraz fizyki i chemii gleb. Zainicjowane przez prof. Kowalińskiego rozwiązania organizacyjne przyczyniły się do powstania specjalistycznych pracowni: mikromorfologii gleb, rentgenografii i derywatografii, a także badań związków próchnicznych.

W 1968 roku polskie uczelnie ogarnęła fala strajków studenckich, protestujących przeciwko komunistycznemu systemowi. Reperkusją tych wystąpień były liczne represje ze strony władz i restrukturyzacja uczelni akademickich w kraju, polegająca m.in. na łączeniu katedr w duże instytuty. W 1970 roku Katedrę Gleboznawstwa włączono do nowo utworzonego Instytutu Chemii Rolniczej, Gleboznawstwa i Mikrobiologii, który został ulokowany w nowym gmachu przy ulicy Grunwaldzkiej 53. Dyrektorem Instytutu został prof. Kazimierz Boratyński (1970—1975), a następnie prof. Leszek Szerszeń (1975—1982). Zakładem Gleboznawstwa w dalszym ciągu kierował prof. Kowaliński, który demonstrował polityczną niezależność. Cieszył się On uznaniem zagranicą, dzięki czemu Zakład Gleboznawstwa miał liczne kontakty z ośrodkami badawczymi z całego świata.

W 1979 roku - po objęciu przez prof. Kowalińskiego stanowiska dyrektora Instytutu Gleboznawstwa w SGGW w Warszawie - kierownikiem Zakładu Gleboznawstwa został prof. Jan Borkowski. W 1980 roku,  pod wpływem olbrzymiego entuzjazmu wyzwolonego solidarnościowym zrywem, rozpoczął się proces demokratyzacji Uczelni. Doprowadziło to do zmarginalizowania roli uczelnianych komitetów komunistycznej partii i uzyskania daleko idącej autonomii środowiska akademickiego. W 1981 roku powrócił z Warszawy prof. Kowaliński. Wprowadzony w grudniu 1981 roku stan wojenny, nie mógł zahamować zapoczątkowanych w 1980 roku zmian. Wkrótce zlikwidowano instytuty i w 1982 roku reaktywowano Katedrę Gleboznawstwa, której kierownikiem został prof. Bronisław Giedrojć. W jej ramach utworzono następujące pracownie:

  • Chemii i Erozji Gleb — kierownik: doc. Jerzy Drozd,
  • Gleb Łąkowych i Użytkowania Gleb Górskich — kierownik: prof. Jan Borkowski,
  • Gospodarki Wodnej Gleb i Agrofizyki — kierownik: prof. Bronisław Giedrojć,
  • Mineralogii Gleb — kierownik: doc. Tadeusz Chodak,  
  • Ochrony i Rekultywacji Gleb — kierownik: prof. Leszek Szerszeń,
  • Systematyki i Morfologii Gleb — kierownik: prof. Stanisław Kowaliński.

W latach 80. działalność badawcza Katedry koncentrowała się głównie na zagadnieniach dotyczących oddziaływania czynników antropogenicznych na środowisko, zwłaszcza na jego zanieczyszczeniu metalami ciężkimi. Ze względu na rozszerzenie zakresu badań, w 1987 roku Katedra Gleboznawstwa przemianowana została na Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, w którym funkcje dyrektora pełnili: prof. Leszek Szerszeń (1987-1991), prof. Tadeusz Chodak (1991-2006) oraz prof. Jerzy Weber (od 2006).

W 2007 roku jednostka została przemianowana na Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska. W 2009 roku do Instytutu włączono do Uczelniane Laboratorium Analityczne, na bazie którego utworzono Centrum Analiz Jakości Środowiska. 

Aktualnie działalność naukowa Instytutu obejmuje następujące zagadnienia:

·        rola masywnych skał macierzystych w kształtowaniu właściwości gleb wietrzeniowych Sudetów,

·        recykling składników organicznych i mineralnych zawartych w odpadach oraz możliwości ich wykorzystania do celów rolniczych i rekultywacyjnych,

·        transformacja materii organicznej w różnych ekosystemach i jej wpływ na właściwości środowiska glebowego,

·        mobilność i formy pierwiastków śladowych w glebach na obszarach dawnego i obecnego wydobycia i przetwórstwa rud metali oraz rekultywacja tych gleb,

·        monitoring środowiska glebowego obszarów chronionych lub zagrożonych ekologicznie,

·        dynamika właściwości gleb organicznych i organiczno-mineralnych na obszarach objętych pożarami na Dolnym Śląsku,

·        wybrane właściwości wodne supersorbentów i ich wpływ na gospodarkę wodną gleb.

Instytut jest liczącym się w świecie ośrodkiem naukowym, o czym świadczy powoływanie jego pracowników na eksponowane stanowiska w międzynarodowych organizacjach naukowych: Vice President of the European Union of Geosciences (2002-2003), President of the Soil System Science Division European Geosciences Union (2003-2007), Vice Chair of the International Society for Environmental Biogeochemistry (2003-2011), President of the International Humic Substances Society (2008-2010). Pracownikom Instytut powierzono też organizację trzech światowej rangi konferencji naukowych: prof. Stanisław Kowaliński zorganizował w 1969 roku 3 Kongres Mikromorfologii Gleb ISSS (International Soil Science Society), prof. Jerzy Drozd w 1996 roku był organizatorem 8 Kongresu IHSS (International Humic Substances Society), a prof. Jerzy Weber w 2001 roku był organizatorem 15 Kongresu ISEB (International Society for Environmental Biogeochemistry).

W 2015 roku w Instytucie zatrudnionych jest 21 nauczycieli akademickich, w tym 5 z tytułem naukowym profesora, 2 doktorów habilitowanych oraz 14 doktorów.


Nauczyciele akademiccy zatrudnieni dotychczas w Instytucie:
Jan Tomaszewski (1946—1960)
Jan Rokicki (1946—1951)
Stanisław Kowaliński (1946—1990)
Antonina Kurnatowska (1947—1955)
Leonard Langhamer (1950—1952)
Jan Borkowski (1950—1996)
Zbigniew Uzar (1952—1956)
Bronisław Giedrojć (1955—1992)
Wiktor Pul (1955—1962)
Leszek Szerszeń (1955—1998)
Anna Kollender-Szych (1956—1987)
Jerzy Drozd (1961—2008)
Adam Bogda (1962—2002)
Tadeusz Chodak (1962—2008)
Tadeusz Stepa ( 1962—1971)
Stanisława Elżbieta Licznar (1964 - 2011)
Stanisław Laskowski (1964—1987)
Michał Licznar (1965 - 2011)
Ewa Wasiukiewicz (1972—1975)
Stanisława Strączyńska (1972 - 2016)
Jerzy Weber (od 1973)
Adam Wilczyński (1973—1985)
Jarosław Kaszubkiewicz (od 1981)
Adam Bogacz (od 1988)
Anna Karczewska (od 1989)
Andrzej Kocowicz (od 1989)
Cezary Kabała (od 1993)
Bernard Gałka (od 1994)
Elżbieta Jamroz (od 1994)
Katarzyna Szopka (od 1999)
Dorota Kawałko (od 1999)
Zbigniew Perlak (1999 - 2015)
Paweł Jezierski (od 2002)
Przemysław Woźniczka (od 2003)
Beata Łabaz (od 2004)
Magdalena Dębicka (od 2006)
Jakub Bekier (od 2008)
Rafał Tyszka (od 2008)
Agnieszka Medyńska - Juraszek (od 2011)
Irmina Ćwieląg - Piasecka (od 2011)
Jarosław Waroszewski (od 2012)
Tomasz Bińczycki (2015 - 2016)
Artur Pędziwiatr (od 2016)
 


Kierownicy Katedry/
Instytutu1946—1960
prof. Jan Tomaszewski


1960—1979
prof. Stanisław Kowaliński


1979—1982
prof. Jan Borkowski


1982—1987
prof. Bronisław Giedrojć


1987—1991
prof. Leszek Szerszeń


1991—2006
prof. Tadeusz Chodak


 2006 - 2017
prof. Jerzy Weber


od 2017

prof. Cezary KabałaGaleria - zdjęcia archiwalne